наше услуге

Регистрација возила

Империјал Промет

Издавање налепница

Који су услови за издавање регистрационе налепнице на техничком прегледу?

Да би било могуће издавање регистрационе налепнице на техничком прегледу, морају бити испуњени одређени услови.

Коме може бити издата регистрациона налепница?

Регистрациона налепница издаје се на техничком прегледу овлашћеном за издавање регистрационих налепница:

 • физичким лицима;
 • правним лицима-привредним друштвима (а.д. Или д.о.о.).

Регистрациона налепница на овлашћеном техничком прегледу не може се издати у случајевима када је у складу са Правилником о Регистрацији возила:

 • Возило у власништву инвалида преко 80% (ако користи бенефите инвалидности);
 • Возило у власништву такси удружења (за путничка возила са TX таблицама);
 • Приликом техничког прегледа констатовано да је извршена нека преправка на возилу;
 • Приликом прве регистрације у саобраћајној довзоли уписан погрешан податак о возилу;
 • Власник возила извршио промену адресе пребивалишта;
 • Власник возила извршио промену личних података;
 • На техничком прегледу није могуће издати регистрациону налепницу за Тегљаче.

Која документа су потребна за издавање регистрационе налепнице?

За издавање регистрационе налепнице за возило потребно је приложити:

 • Регистрациони лист као доказ о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
 • Доказ о уговореном обавезном осигурању;
 • Доказ о идентитету власника (важећа лична карта или личну карту за странца, путну исправа- ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку на територији Републике Србије дужем од шест месеци);
 • Извод из Агенције за привредне регистре (АПР) – за правна лица-привредна друштва;
 • Доказ о уплати прописаних таски за регистрацију возила, издатих од стране нашег предузећа;

Која је цена регистрационе налепнице?

Када је у питању издавање нове регистрационе налепнице цена износи збир неколико трошкова, као што су:

 • Републичка административна такса;
 • Комунална такса;
 • Порез на употребу моторног возила;
 • Прописана такса за издавање регистрационе налепнице;
 • Цена регистрације возила зависи о бројних фактора који се тичу самог возила. Информацију о цени издавања регистрационе налепнице можете сазнати позивом нашег предузећа на бројеве телефона: 026/515-955 i 026/515-956.

Шта ако ми је оштећена регистрациона налепница или ако је изгубим?

Уколико изгубите регистрациону налепницу или је оштетите замена је једино решење. Можете се јавити запосленима код нашег предузећа ради подношења захтева за издавање дупликакта регистрационе налепнице. Право на издавање дупликата регистрационе налепнице можете остварити код нашег предузећа, а неопходно је да са собом понесете важећу личну карту, саобраћајну дозволу, овлашћење заступника привредног друштва (уколико се ради о возилу које је у власништву привредног друштва). Наши запослени ће сачинити регистрациони лист спецификацију прописаних таски.

Уколико за издавање дупликата регистрационе налепнице ангажујете наше предузеће, исту ћете добити још истога дана.

Који је рок важења регистрационе налепнице?

Рок важења регистрационе налепнице је – годину дана.
Власник возила добија нову налепницу сваке године приликом подношења захтева за издавање исте.
Захтев за издавање регистрационе налепнице власник може поднети најраније 30 дана пре истека старе регистрационе налепнице. Што се тиче крајњег рока за подношења захтева за издавање регистрационе налепнице, власник возила је дужан да ту радњу изврши најкасникје у року од 60 дана од дана истека старе регистрационе налепнице. Уколико власник возила не поднесе захтев за издавање нове регистрационе налепнице у наведеном року, дужан је да регистарске таблице врати органу унутрашњих послова који их је издао.

Уколико се у контроли саобраћаја затекне возило чија је регистрациона налепница истекле и 1 минут, возило се искључује из саобраћаја, а регистарске таблице се одузимају од стране саобраћајне полиције, уз Потврду о примени посебних мера и овлашћења (Образац “ПМО”). Одузете регистарске таблице могу се вратити власнику од стране органа унутрашњх послова који их је одузео, само уколико власник возила поднесе захтев за издавање нове реистрационе налепнице у року од 60 дана од дана истека старе регистрационе налепнице.

Нову регистрациону налепницу, Потврду о примени посебних мера и овлашћења (Образац “ПМО”), саобраћајну дозволу предметног возила и личну карту власник возила прилаже органу унутрашњих послова који је одузео регистарске таблице, како би регистарске таблице могле бити враћене.

Шта ако ми је истекла регистрациона налепница?

Истекла регистрациона налепница представља саобраћајни прекршај из члана 332а ст. 1 тч. 21 Закона о безбедности саобраћаја на путевима, за који је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара. Уколико вам се деси да вам омашком истекне важност регистрационе нелапнице, потребно је у што хитнијем року возило довести код нас ради техничког прегледа и издавања нове регистрационе налепнице.

Уколико је рок важности регистрационе налепнице истекао дуже од 60 дана, приликом контроле саобраћаја, саобраћајна полиција је у обавези да вам регистарске таблице одузме ради уништења, а против вланиска возила се подноси Захтев за покретање прекршајног поступка, због прекршаја из члана 332 ст. 1 тч. 102 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Новчану казну у распону од 10.00 до 20.000 динара одређује судија Прекршајног суда власнику возила. У овом случају одузете регистарске таблице орган унутрашњих послова шаље на уништење, а ви сте у обавези да приликом подношења захтева за издавање нове регистрационе налепнице поднесете захтев за издавање нових регистарских таблица.

Уколико се у контроли саобраћаја затекне лице које управља возилом у време трајања искључења тог возила из саобрћаја, казниће се возач возила казном затвора у трајању од 15 дана или новчаном казном у распону 100.000 до 120.000 динара, због учињеног саобраћајног прекршаја из члана 330 ст. 1 тч. 7 Закона о безености саобраћаја на путевима.

Регистрациона налепница

Овлашћени смо од стране МУП-а Републике Србије да издајемо регистрационе налепнице директно на техничком прегледу.

Ко може добити регистрациону налепницу тј. продужити регистрацију возила код нас?

Физичка лица
Правна лица (привредна друштва-„д.о.о.“)

Ко не може добити регистрациону налепницу код нас?

Taxi превозници
Инвалиди (с обзиром да су ослобођени плаћања такси  приликом регистрације возила)

У којим случајевима физичка и правна лица не могу добити регистрациону налепницу код нас?

Када је власник возила (онај који се води у саобраћајној дозволи) извршио промену адресе у личној карти, односно променио адресу седишта компаније у АПР-у. Тада сте у обавези да уплатите таксу за нову саобраћајну дозволу и замените је новом што можете и морате обавити у било којем Муп-у на територији града Београда.
Када се врши промена власништва над возилом било да сте купили половно возило или сте отплатили лизинг.
Када се врши прва регистрација возила.

Важно је још да напоменемо да је наш систем за издавање регистрационих налепница потпуно дугачији од система Муп-а тако да ми нити имамо увид у систем Муп-а нити смо овлашћени да мењамо било какве податке нити имамо приступ било каквим информацијама друге врсте.

Ово вам појашњавамо највише због тога што се некада деси да наш систем приликом покушаја издавања регистрационе налепнице избаци поруку која гласи „упутите странку у најближу станицу полиције“.

Из нашег досадашњег искуства и обзиром да месечно издајемо велики број регистрационих налепница најчешћи и готово једини разлози када код нас не можете добити регистрациону налепницу су следећи:

 • Да имате фиктивну адресу
 • Да вам МУП није уручио саобраћајну дозволу кроз систем

Без одласка у МУП

Регистрација возила без одласка у МУП је уведена 2012. године. Овлашћени технички преглед фирме Империјал Промет пружа могућност да за кратко време урадите продужење регистарције возила а да не морате одлазити у МУП Републике Србије.

Радно време за издавање регистрационих налепница радним данима од 07:30 до 15:30.

Потребна документација

За физичка лица:

 • лична карта
 • саобраћајна дозвола
 • полиса осигурања

За правна лица:

 • извод из АПР-а
 • потврде из банке о извршеним уплатама
 • овлашћење на меморандуму за преузимање нових регистраских таблица, регистрационе налепнице и саобрацајне дозволе

Захтев за регистрацију возила

Захтев за регистрацију возила и захтев за продужење важења регистрације возила подноси власник возила.

Захтев садржи: техничке податке о возилу из документације произвођача или признатих каталога за возило.

Тачност унесених података оверава овлашћена организација за вршење техничког прегледа возила.

Уз захтев власник возила прилаже и:

 • Доказ о техничкој исправности возила, као и уверење о извршеном испитивању, кад је возило појединачно произведено или преправљено, који важи на целој територији Републике Србије, при чему доказ о техникчој исправности возила не сме бити старији од 30 дана;
 • Доказ о уплати прописаних такси и измирењу других обавеза прописаних законом и другим прописима донесеним на основу закона (обавезно осигурање, царина, порез и друге обавезе у вези са регистрацијом возила);
 • Доказ о пореклу, односно власништву возила, ако се возило први пут региструје или приликом промене власништва и доказ о пореклу шасије која је накнадно уграђена;
 • Доказ о идентитету власника возила (лична карта -за физичка лица, односно доказ о упису у регистар код надлежног органа -за правна лица).